2016. jún. 27. - 2016. júl. 02

Armel Opera Fesztivál


Armel Opera Fesztivál

A Thália Színház mel­lett 2016-ban a bu­da­pes­ti Nemzeti Színház is hely­színt ad az Armel Operafesztiválnak.

A jö­vő évi fesz­ti­vá­lon az Avignoni Operaház Nadine Duffaut ren­de­zé­sé­ben Bartók Béla A kék­sza­kál­lú her­ceg vá­ra cí­mű mű­vét és Alföldi Róbert ren­de­zé­sé­ben Eötvös Péter Senza Sangue (Vértelenül) cí­mű leg­újabb ope­ra-pszi­cho­thril­le­rét mu­tat­ja be 2016. jú­ni­us 27-én a Nemzeti Színházban - mond­ta el Havas Ágnes fesz­ti­vál­igaz­ga­tó a ked­di saj­tó­be­szél­ge­té­sen Budapesten.

Hozzáfűzte: a két egy­fel­vo­ná­sos mű­vet azért a Nemzeti Színházban vi­szik szín­re, mert ott adot­tak a szük­sé­ges tech­ni­kai fel­té­te­lek. Mint mond­ta, Budapesten ez a te­át­rum az egyet­len hely, ahol a szín­pad és az alat­ta lé­vő hely is al­kal­mas a mint­egy 100 fős ze­ne­kar el­he­lye­zé­sé­re és a szü­net­be­li cse­ré­re. Kiemelte: Eötvös Péternek szív­ügye Bartók Kékszakállúja, rég­óta ter­ve­zett már egy olyan da­ra­bot, ame­lyet úgy le­het tár­sí­ta­ni, hogy a ze­nei anyag ugyan­az, ugyan­ak­ko­ra a ze­ne­kar, ugyan­annyi a sze­rep­lő­je, ugyan­olyan han­gok­kal. Az Eötvös Péter-darabban két fran­cia ver­seny­sze­rep­lő lép szín­re, a Bartók-műben két ma­gyar sze­rep­lő (Miksch Adriennt és Szemerédy Károlyt) lép szín­pad­ra. 

Eötvös Péter új, egy­ré­szes ope­rá­já­nak ős­be­mu­ta­tó­ja 2016. má­jus 1-jén lesz Kölnben.

A sváj­ci Theater Orchester Biel Solothurn egy Astor Piazzolla-darabbal, a Maria de Buenos Aires cí­mű­vel jú­ni­us 29-én vár­ja a kö­zön­sé­get. Vajda Gergely mű­vé­sze­ti ve­ze­tő el­mond­ta, hogy Piazzolla új­ra fel­ta­lál­ta ne­künk a tan­gót: ki­hoz­va a tánc­ze­né­ből olyan új har­mó­nia­vi­lá­got, hang­szí­ne­ket és hang­sze­re­lést adott ne­ki, ami­től kor­társ­sá vált.

A csak­nem 160 éves Teatro Verdi di Pisa egy Edgar Allan Poe-mű alap­ján ké­szült kor­társ ka­ma­ra­ope­ra-rit­ka­ság­gal, Bruno Coli The Angel of the Odd cí­mű da­rab­já­val ér­ke­zik, ame­lyet a bu­da­pes­ti Thália Színházban jú­ni­us 30-án te­kint­het meg a kö­zön­ség.

Hans Werner Henze Elegy for yo­ung lo­vers cí­mű mű­ve a bu­da­pes­ti Zeneakadémia hall­ga­tó­i­nak elő­adá­sá­ban lát­ha­tó jú­ni­us 28-án a Thália Színházban Almási-Tóth András ren­de­zé­sé­ben. Vajda Gergely azt hang­sú­lyoz­ta, hogy a Henze-életműnek "je­len kell len­nie" Magyarországon. 

Július 1-jén a Szerb Nemzeti Színház elő­adá­sá­ban ér­ke­zik a há­rom egy­fel­vo­ná­sos ope­rát be­mu­ta­tó The Omnibus Opera (Gian Carlo Menotti The Telephone, Samuel Barber A Hand of Bridge, Paul Hindemith There and Back). 

A fesz­ti­vál­ról Vajda Gergely el­mond­ta: min­den év­ben ke­res­nek part­ne­re­ket, akik­kel együtt vá­lasz­ta­nak da­ra­bo­kat, ame­lyek­ben ki­je­lö­lik a ver­seny­sze­re­pe­ket. Arra tö­rek­sze­nek, hogy a pro­duk­ci­ó­kon be­lül ki­egyen­sú­lyo­zott le­gyen a hang­faj, le­gyen ben­ne szop­rán, ba­ri­ton, te­nor. A nyílt meg­hall­ga­tás­ról a má­so­dik kör­be ju­tott, a vi­lág kü­lön­bö­ző or­szá­ga­i­ból ér­ke­zett éne­ke­sek, va­la­mint a pro­duk­ci­ók kar­mes­te­rei és ren­de­zői work­sho­pon vet­tek részt, itt vá­lasz­tot­ták ki a sze­rep­lő­ket. Végül a fesz­ti­vá­lon az el­ké­szült pro­duk­ci­ó­kat és az éne­ke­se­ket zsű­ri­zik.

Az Armel Operafesztivál 2016. jú­ni­us 27. és jú­li­us 1. kö­zött lesz Budapesten, a Thália Színházban és a Nemzeti Színházban.
(MTI)
Fesztivál fellépők
június 29.
19:00
június 30.
19:00
július 01.
19:00
július 02.
19:00
 
  Amennyiben szeretnéd adminisztrálni ezt a tételt kattints ide.

 

Szólj hozzá!


Az USA nagykövetsége ösztöndíj-programot hirdetett zenészeknek!

Az USA nagykövetsége ösztöndíj-programot hirdetett...

A OneBeat program 19 és 35 év közötti fiatal zenészeket invitál minden ősszel egy egy hónapos rezidenciaprogramra az Egyesült Államokba, hogy...
 
Koncert naptár
Töltsd fel az oldalrakoncerted, helyszíned, zenekarod

Az opera szórakoztatóbb változata – UPeramesék Papagénóval Újpesten

Az opera manapság nem az a műfaj, amit önként választanak a fiatalok kellemes időtöltés céljából, pedig ugyanolyan szórakoztató is lehet, mint bármely más gyermekeknek szánt darab. Hábetler András operaénekes, rendező, a Magyar Állami Operaház gyermek és ifjúsági műsorai és a Budapesti Fesztiválzenekar nagy sikerű...

Andrea Bocelli állandó karmesterével Budapestre érkezik az IL VOLO!

A klasszikus és pop-zene határait feszegető, világszerte népszerű három fiatal olasz énekes alkotta trió koncertjét végre a hazai közönség is élőben élvezheti: az együttes 2018. december 10-én a Papp László Sportarénában lép fel.

A Kiscelli Múzeum Nagy Gyula emlékének ajánlja a Fekete-Lyuk-kiállítást

Szomorú aktualitást ad ennek a tárlatnak, hogy a "Big Boss" a közelmúltban hunyt el, már nem érhette meg a megnyitót.

Csak most búcsúztatták el Aviciit

Avicii családja, barátai és rajongóinak százai gyűltek össze Svédországban pénteken, hogy emlékezzenek a DJ-re. Arról nem szólnak a híradások, hogy miért vártak hét hónapig a svéd dj tragikus halála után.
Koncert.hu már a mobilodon is!
Koncert.hu Android alkalmazás Koncert.hu iPhone alkalmazás
Új koncertek