2016. jún. 27. - 2016. júl. 02

Armel Opera Fesztivál


Armel Opera Fesztivál

A Thália Színház mel­lett 2016-ban a bu­da­pes­ti Nemzeti Színház is hely­színt ad az Armel Operafesztiválnak.

A jö­vő évi fesz­ti­vá­lon az Avignoni Operaház Nadine Duffaut ren­de­zé­sé­ben Bartók Béla A kék­sza­kál­lú her­ceg vá­ra cí­mű mű­vét és Alföldi Róbert ren­de­zé­sé­ben Eötvös Péter Senza Sangue (Vértelenül) cí­mű leg­újabb ope­ra-pszi­cho­thril­le­rét mu­tat­ja be 2016. jú­ni­us 27-én a Nemzeti Színházban - mond­ta el Havas Ágnes fesz­ti­vál­igaz­ga­tó a ked­di saj­tó­be­szél­ge­té­sen Budapesten.

Hozzáfűzte: a két egy­fel­vo­ná­sos mű­vet azért a Nemzeti Színházban vi­szik szín­re, mert ott adot­tak a szük­sé­ges tech­ni­kai fel­té­te­lek. Mint mond­ta, Budapesten ez a te­át­rum az egyet­len hely, ahol a szín­pad és az alat­ta lé­vő hely is al­kal­mas a mint­egy 100 fős ze­ne­kar el­he­lye­zé­sé­re és a szü­net­be­li cse­ré­re. Kiemelte: Eötvös Péternek szív­ügye Bartók Kékszakállúja, rég­óta ter­ve­zett már egy olyan da­ra­bot, ame­lyet úgy le­het tár­sí­ta­ni, hogy a ze­nei anyag ugyan­az, ugyan­ak­ko­ra a ze­ne­kar, ugyan­annyi a sze­rep­lő­je, ugyan­olyan han­gok­kal. Az Eötvös Péter-darabban két fran­cia ver­seny­sze­rep­lő lép szín­re, a Bartók-műben két ma­gyar sze­rep­lő (Miksch Adriennt és Szemerédy Károlyt) lép szín­pad­ra. 

Eötvös Péter új, egy­ré­szes ope­rá­já­nak ős­be­mu­ta­tó­ja 2016. má­jus 1-jén lesz Kölnben.

A sváj­ci Theater Orchester Biel Solothurn egy Astor Piazzolla-darabbal, a Maria de Buenos Aires cí­mű­vel jú­ni­us 29-én vár­ja a kö­zön­sé­get. Vajda Gergely mű­vé­sze­ti ve­ze­tő el­mond­ta, hogy Piazzolla új­ra fel­ta­lál­ta ne­künk a tan­gót: ki­hoz­va a tánc­ze­né­ből olyan új har­mó­nia­vi­lá­got, hang­szí­ne­ket és hang­sze­re­lést adott ne­ki, ami­től kor­társ­sá vált.

A csak­nem 160 éves Teatro Verdi di Pisa egy Edgar Allan Poe-mű alap­ján ké­szült kor­társ ka­ma­ra­ope­ra-rit­ka­ság­gal, Bruno Coli The Angel of the Odd cí­mű da­rab­já­val ér­ke­zik, ame­lyet a bu­da­pes­ti Thália Színházban jú­ni­us 30-án te­kint­het meg a kö­zön­ség.

Hans Werner Henze Elegy for yo­ung lo­vers cí­mű mű­ve a bu­da­pes­ti Zeneakadémia hall­ga­tó­i­nak elő­adá­sá­ban lát­ha­tó jú­ni­us 28-án a Thália Színházban Almási-Tóth András ren­de­zé­sé­ben. Vajda Gergely azt hang­sú­lyoz­ta, hogy a Henze-életműnek "je­len kell len­nie" Magyarországon. 

Július 1-jén a Szerb Nemzeti Színház elő­adá­sá­ban ér­ke­zik a há­rom egy­fel­vo­ná­sos ope­rát be­mu­ta­tó The Omnibus Opera (Gian Carlo Menotti The Telephone, Samuel Barber A Hand of Bridge, Paul Hindemith There and Back). 

A fesz­ti­vál­ról Vajda Gergely el­mond­ta: min­den év­ben ke­res­nek part­ne­re­ket, akik­kel együtt vá­lasz­ta­nak da­ra­bo­kat, ame­lyek­ben ki­je­lö­lik a ver­seny­sze­re­pe­ket. Arra tö­rek­sze­nek, hogy a pro­duk­ci­ó­kon be­lül ki­egyen­sú­lyo­zott le­gyen a hang­faj, le­gyen ben­ne szop­rán, ba­ri­ton, te­nor. A nyílt meg­hall­ga­tás­ról a má­so­dik kör­be ju­tott, a vi­lág kü­lön­bö­ző or­szá­ga­i­ból ér­ke­zett éne­ke­sek, va­la­mint a pro­duk­ci­ók kar­mes­te­rei és ren­de­zői work­sho­pon vet­tek részt, itt vá­lasz­tot­ták ki a sze­rep­lő­ket. Végül a fesz­ti­vá­lon az el­ké­szült pro­duk­ci­ó­kat és az éne­ke­se­ket zsű­ri­zik.

Az Armel Operafesztivál 2016. jú­ni­us 27. és jú­li­us 1. kö­zött lesz Budapesten, a Thália Színházban és a Nemzeti Színházban.
(MTI)
Fesztivál fellépők
június 29.
19:00
június 30.
19:00
július 01.
19:00
július 02.
19:00
 
  Amennyiben szeretnéd adminisztrálni ezt a tételt kattints ide.

 

Szólj hozzá!


Ő írta Sinatrának a My Way-t: Paul Anka júliusban az Arénában koncertezik!

Ő írta Sinatrának a My Way-t: Paul Anka júliusban az...

A 77 éves ikonikus énekes 60 éves munkásságát ünneplendő, világkörüli turnéra indul, melynek budapesti állomásaként 2019. július 17-én...
 
Koncert naptár
Töltsd fel az oldalrakoncerted, helyszíned, zenekarod

A Jackson-fivérek mellett Rick Astley is a Paloznaki Jazzpiknikre érkezik!

Újabb három névvel bővült az idei Paloznaki Jazzpiknik fellépőinek kínálata, és ezzel teljessé vált a nagyszínpad programja. A popikonból lett soul énekes Rick Astley augusztus 3-án ad majd koncertet.

Az egész Pink Floyd-életmű egy estébe sűrítve: Keep Floyding a Hajón

Jó, jó, nem maradék nélkül, mert azért ahhoz elég gyorsan kellene játszani, és az egyetlen este még akkor sem lenne feltehetően elég: a zenekar minden korszakból kiválogatja a zenetörténetben (is) ikonikussá vált slágereket
Koncert.hu már a mobilodon is!
Koncert.hu Android alkalmazás Koncert.hu iPhone alkalmazás
Új koncertek