Herminamezői Szentlélek Templom


CímBudapest, 1142, Kassai tér 2.
Herminamezői Szentlélek Templom
Az előzmények: József nádor igen fiatalon meghalt leánya, Hermina főhercegnő emlékére 1856. szeptember 8-án szentelték fel a Hermina kápolnát, a Kassai téri templom jogelődjét. A kápolna adta a városrész nevét. A fontosabb események évenként felsorolva: 1919. április 21-én, húsvéthétfőn a Hermina kápolna főoltára előtt dr. Mészáros János érseki helytartó jelenlétében dr. Zsámboki Pál titkár okiratot olvasott fel, melynek értelmében Budapest-Herminamezőt az esztergomi érsek önálló plébániává emelte és vezetését Mihalovics Zsigmond áldozópapra bízta, és a Hermina kápolnát plébániatemplommá tette.Ezt követően a plébánia híveinek száma gyorsan növekedett, ezért rövid idő alatt a Hermina kápolna befogadóképessége elégtelenné vált. A kápolna búcsúját a hívek nagy száma miatt az udvaron tartották. Ezért Mihalovics Zsigmond atya tervbe vette egy nagy befogadó képességű központi fekvésű templom építését. Az egyházközség vallási élete nagyon hamar intenzívvé vált. A leányok a Mária Kongregációban tevékenykedtek. Ez volt az egyházközség első egyesülete. Ugyanebben az évben megalakult az Oltáregylet és a Rózsafüzér Társulat is. 1923-ban megalakul a Herminamezői Egyházközség 135. számú Turul Cserkészcsapata. 1924-ben Mihalovics Zsigmond atyát plébánossá nevezik ki. Beiktatását a Hermina kápolna kertjében tartották meg. Megkezdte a gyűjtést a felépítendő új plébániaépületre és -templomra. 1925-ben a plébánián rövid idő alatt élénk kulturális élet alakult ki. Vasárnap délutánonként társas összejöveteleket tartottak, színdarabokat adtak elő. (egy kép 1936. március 15-éről) Január 13-án már az 50. jubiláris színielőadást tartották, ezen az eseményen Lukács György is részt vett, és méltatta a színielőadást. 1926. március 14. Mécs László is fellépett az egyik kulturális összejövetelen. A kulturális események támogatására esetenként a filmgyár segítségét is sikerült megnyerni. 1927-ben a Gyermekvédelmi szakosztály - többek között - megalapította az iskolából kimaradt és munkába járó leányok szövetségét. 1928-ban a munkásifjak megalapították a Szent György Egyesületet. Megalakult a Katolikus Iparos és Munkás Ifjak Egyesülete, később ezek a Kakolikus Legényegylethez csatlakoztak. A munkás leányok a Szent Margit Körben tevékenykedtek. Petrovácz Gyula építész mérnök tanár, az egyházközség világi elnöke díjtalanul elkészítette az építendő templom terveit. Áldozatos munkájával az építési költségeket 8%-al csökkentette, így ő volt a templom legnagyobb mecénása. 1930-ban megalakult a férfi CREDO Egyesület. 1932-ben Serédi Jusztinián esztergomi érsek, hercegprímás kijelölte az egyházközség új határait. Szeptemberben az építendő új Kassai téri templom alapkövének megáldása. 1935. március 31-én körmenetben vittek egy hatalmas tőlgyfa-keresztet a Kassai téren építendő templom telkére, amelyet a leendő torony helyén állítottak fel. Ez a kereszt jelenleg a templom előcsarnokában látható Missziós kereszttel azonos. 1936. augusztus 23-án Medveczky Zoltán MÁV tisztviselő elkészítette az épülő templom kicsinyített mását, amelyet a Hermina kápolna teraszán állítottak ki. A makett ma is megvan és megtekinthető. Augusztus 29-én a templomépítési vegyes bizottság Wihart Ferencet, a képviselőtestület tagját bízta meg a templomépítéssel. Szeptember 6. Első, ünnepélyes kapavágás. Szeptember 20. Serédi Jusztinián jelenlétében elhelyezték a templom alapkövét, és abban a díszes miniatűrökkel ékesített pergament alapító okmányt. December 12. Bokréta-ünnepély megtartása, majd a fedélszék felrakása. 1937. a Herminamezői Szentlélek templom szentelésének éve. Januárban elkészült a huszártorony. Május 2. A plébániaépület alapkőletételi ünnepsége, az alapító okirat ünnepélyes elhelyezése. Június 13. A toronykereszt megáldási és feltételi ünnepsége. Szeptember 19. A három új harang: 810 kg-s Szent István, 345 kg-s Szent Imre, 180 kg-s Szent László bemutatása az Öszi Lakberendezési Vásáron, ezt követően szentelésük. November 13. A hívek égő gyertyát tartó sorfala köszöntötte a szentelésre érkező, Szent Kelemen és Szent Tamás ereklyét hozó Serédi Jusztinián atyát. Este 6 órakor megszólaltak az új harangok, és negyed órán át zúgva-bongva hírdették a szentelés eseményének közelgő beköszöntét. November 14. A templom szentelését Serédi Jusztinián esztergomi érsek végezte szentmise keretében. Az első ünnepélyes litániát aznap délután 5 órakor tartották meg. 1938. A hazánkban megtartott 34. Eucharisztikus Világkongresszus éve Március 4. Az Orbán Antal szobrászművész által készített és Hoffmann Ferenc által ajándékozott stációképek megáldása. Április 2-9. Az Eucharisztikus Kongresszus előkészítő hete templomunkban. Május 23-29. Az Eucharisztikus Kongresszus ünnepi eseményei; a nők szentórája templomunkban. Az olasz zarándokok képviselője átadta a Mamertini feszület mását, amelyet a Hercegprímás úr templomunkban helyezett el. Ugyanekkor köszönetet mondott Mihalovics Zsigmond plébános atyának a másfél éves sikeres, a Kongresszust előkészítő munkájáért. 1939. március 29-30. Az 50 éves Mihalovics Zsigmond, ezüstmisés plébános köszöntése. 1944. április 15. XII. Piusz pápa esztergomi kanonokká nevezi ki Mihalovics Zsigmond plébánost. Július 28. Seres Ferencet plébánossá nevezik ki. Szeptember 18. Seres Ferenc az új herminamezői plébános Esztergomban letette az esküt dr. Drahos János általános érseki helytartó előtt. Beiktatása szeptember 24-én volt. A II. világháború idején - feltehetőleg a Budapest-Rákosrendező vasúti pályaudvar közelsége miatt - a légitámadások, bombázások súlyos következményekkel jártak: a templom tornyai megsérültek - a csúcsíves torony eredeti alakjában történő helyreállítása sohasem történt meg, csúcsíves torony helyére végül a templom neoromán stílusához jobban illő közel lapos tetejű román stílusú torony került -, minden üvegezés tönkrement, a belső és kölső ajtók megrongálódtak és a tető is több helyen megsérült. 1947. május 27. Mindszenty József bíboros hercegprímás 468 hívőnek szolgáltatta ki a bérmálás szentségét. 1948. augusztus 20. a háború idején elvitt harangok pótlására a hívek 200 kg-os harangot öntettek, amelyet Szent Margit tiszteletére szenteltek fel. 1949. június 5. A templom búcsújára elkészült a főoltár, csodálatos kenyérszaporítás és a víz borrá változtatásának szobrászati alkotásai, amelyeket Csiszér János szobrászművész alkotott és Fischer Ferenc és Fischer Ágota szobrászművészek faragtak ki. 1957. július 14. Kontuly Béla festőművész és Beszédes László megkezdték a szentély festését. Augusztus 4. Kopp Ferenc iparművész a szentélybe 6 színes ablakot készített. A szentély baldachinjának lebontásátEndrey Gyula püspök úr engedélyezése után Beszédes László iparművész végezte el. 1958. június 24. Kontuly Béla elkészítette a templom Szentlélek eljövetelét ábrázoló 26 személyt magába foglaló 45 négyzetméteres címfreskóját. Július 29. Seres Ferenc plébános bemutatta ezüstmiséjét. 1959. augusztus 28. Mihalovics Zsigmond pápai prelátus hosszas, súlyos betegség után életének 70., papságának 47. évében elhonyt USA Chicago államában. (a "Mindszenty per" elől menekült nyugatra 47-ben) December 15. Beszédes László iparművész elkészítette a főhajó első szakaszának festését, a 6 homlokíves keresztboltozatnak mezőibe a Szentlélek vonatkozásait ábrázoló képeket és a szemléltető képsorozatokat, a freskókat Kontuly Béla festőművész festette. December 19. Szabó Imre püspök atya az államhatalom hozzájárulása nélkül titokban, zárt templomban pappá szentelte: Rubin Ferencet, Székely Tibort és Krichenbaum Józsefet. 1960. május 9. Kontuly Béla megfestette a főhajó első szakaszának további 4 freskóját. Július 25. Zadravecz István püspök atya az állam hatalom nélkül pappá szentelte Bohán Bélát. 1962. Beszédes László tovább folytatta a főhajó 3. szakaszának ornamentális festését. 1963. Megkezdődött a templom külső tatarozása. A főhajó 4. szakaszának és a kórusnak ornamentális festését Beszédes László iparművész végezte. A templom belső terének festése Kontuly Béla új freskóival gazdagodott. Szeptember 30. Seres Ferenc plébános atyának a titkos papszentelések következményeként, büntetésül a plébániát át kellett adni dr. Hóka Imre érseki tanácsosnak, az új plébánosnak. 1963-73. Dr. Hóka Imre 10 éves plébánosi tevékenysége nagyrészt a plébánia és a templom (bele értve a Jáki kápolnát is) fenntartásáért folytatott küzdelmekből állt. Többször volt betörés, a Jáki kápolnát a BNV miatt nehéz volt megközelíteni, sorozatosak voltak az ablakbetörések, el kellett viselni a hatóság zaklatását stb. 1973. május 1. meghalt dr. Hóka Imre plébános. Július Tarnai Béla tiszteletbeli kanonokat kinevezték plébánosnak. 1974. október 1. Megkezdődött a templomi hitoktatás. December A hívek karácsonyi meglepetésére országosan egyedülálló, nagyméretű népi jellegű betlehemet készíttetett Tarnai Béla, amelynek szobrait Kovács Anna szobrászművész készítette. 1975. június Elkezdődött a templom átfogó, teljes renoválása a baloldali kistorony helyreállításával. 1976. április 27. A háborúban csonkává, majd román stílusúvá alakított toronyra felkerült az új rézborítású kereszt. Április 29. Takács István mezőkövesdi festőművész folytatta a freskósor festését. 1976-86. Folyamatosan tartott a templom renoválása, karbantartása és szépítése. Ez idő alatt a Kassai téri templomba járó hívek száma többszörösére emelkedett. Nagymértékben megnövekedett a hittanra járók és az elsőáldozók száma. 1987. A Herminamezői templom felszentelésének 50. évfordulója November 22. Dr. Paskai László esztergomi érsek prímás hálaadó szentmisén megáldotta a Tarnai Béla atya évek hosszú során folytatott kitartó szervező munkájának, a herminamezői hívek és a német támogatók áldozatkészségének köszönhetően megvalósult új, országosan is a legjobb orgonák közé tartozó orgonát. 1988. Az 1938. Budapesti Eucharisztikus Világkongresszus 50. évfordulója Május 19. A Világkongresszus 50. évfordulójáról a herminamezői egyházközség május 19 - május 21- ig tartó ünnepségsorozattal emlékezett meg. A '38-as ünnepélyes hajófelvonulás emlékére a herminamezői hívek hajókirándulást tartottak, amelyet azóta is minden évben megismételnek. 1989. szeptember A templomi hitoktatás mellett megkezdődött az iskolai hitoktatás. 1990. június Tarnai Béla plébános aranymiséje. 1991-97. Elkészült a szembemiséző oltár, megújult a szentély. Befejeződött a templom alagsorában az igen szép kivitelű urnatemető létrehozása.
 
  Amennyiben szeretnéd adminisztrálni ezt a tételt kattints ide.
 

Szólj hozzá!


Az EXIT már a 2021-es fellépőgárdáját promózza: David Guetta,Tyga, Sepultura, Metronomy

Az EXIT már a 2021-es fellépőgárdáját promózza:...

Bár a világjárvány leküzdhetetlen akadályokat gördített nemcsak az EXIT, hanem a világ szinte összes fesztiválja elé, az újvidéki stáb volt...
 
Koncert naptár
Töltsd fel az oldalrakoncerted, helyszíned, zenekarod

Fesztivállapot – Elmarad? Áthelyezik? Folyamatosan frissülő információk

Teszünk egy kísérletet arra, hogy egy felületen nyilvántartsuk, melyik fesztivál miképpen dönt idén nyáron.

A Leander Kills klippel köszönte meg a háttéremberek munkáját

Ezt a klipet a Leander Kills a háttérben dolgozó szakemberek tiszteletére készítette, akik nélkül süket és sötét lenne az a koncerthelyszín, ahol ti is örömmel töltitek időtöket.

Bányásztörpe-festés is lesz a 3. DADABÁNYA underground összművészeti fesztiválon

A minifesztivált augusztus 22-én rendezik meg Tatabányán a Bányászati és Ipari Skanzenben – természetesen a létszámkorlát betartásával. És ilyet még mostanában nem írtunk le, de tényleg: JEGYÁR: 800 forint! Nyolcszáz... Szóval, érdemes sietni, mert az 500 meg ötszáz marad...
Koncert.hu már a mobilodon is!
Koncert.hu Android alkalmazás Koncert.hu iPhone alkalmazás
Új koncertek