Menopauza 1170x180

Adatvédelem

Ismerje meg a koncert.hu adatvédelmi és adatkezelési szabályzatát!


ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

Amely készült az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) 13. cikkében foglaltak alapján (továbbiakban: GDPR) 

Az adatkezelés célja és jogalapja, a kezelt adatok köre, az adatkezelés időtartama, az adatokhoz hozzáféréssel rendelkezők köre, adattovábbítások

Weboldal regisztráció

Amennyiben Ön honlapunkon regisztrál(t) akkor az alábbi adatait kezeljük a weboldal használatával összefüggésben:

Név;  regisztráló neme; profil; e-mail cím; jelszó; érdeklődési körök; ország; mobiltelefon kapcsolási száma; weblap cím; facebook profil; egyéb szabadon megadott információ;

Ebben az esetben az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) /a szerződés teljesítése/ figyelemmel arra, hogy a weboldalon való regisztrációval Ön és társaságunk között szerződés jön létre.

Jelen pont szerinti adatait a regisztráció törléséig kezeljük. Az előzőekben meghatározott adataihoz társaságunk kijelölt munkavállalói és a részünkre informatikai háttérszolgáltatásokat nyújtó jogi személyek férhetnek hozzá.

Direkt marketing, üzleti névfelhasználás-megkeresés

Amennyiben Ön hozzájárul, úgy társaságunk az Ön önkéntes hozzájárulása alapján az alábbi adatait kezeli közvetlen üzletszerzés üzleti névfelhasználás-megkereséssel összefüggésben:

Név; ország, e-mail cím

Ebben az esetben az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) /a személyes adat felhasználáshoz történő hozzájárulás/ figyelemmel arra, hogy a weboldalon való regisztrációval Ön és társaságunk között szerződés nem jön létre, nem feltétel, hogy szerződést kössön

Jelen pont szerinti adatait addig kezeljük, amíg hozzánk intézett nyilatkozattal azt bármikor vissza nem vonja. Az előzőekben meghatározott adataihoz társaságunk kijelölt munkavállalói és a részünkre informatikai háttérszolgáltatásokat nyújtó jogi személyek férhetnek hozzá.

Jogszabályi kötelezettségeink teljesítése

Az előzőekben meghatározott adataihoz társaságunk kijelölt munkavállalói és a részünkre informatikai és pénzügyi számviteli háttérszolgáltatásokat nyújtó jogi személyek férhetnek hozzá.

 

Az adatkezelő

Az Ön fent meghatározott személyes adtainak kezelője társaságunk.

 

 • Finálé Produkció Kulturális Szervező és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 1111 Budapest, Kende u. 8-10. 1. em. 3.; Cg: 01-09-890818; adószám: 14142936-2-43   

 

 • Total Studio Korlátolt Felelősségű Társaság  1043 Budapest, Kassai utca 11. 4. em. 24.; Cg: 01-09-902605; adószám: 14410615-2-41 bankszámlaszám: 11705998-21283846-00000000, e-mail: info@totalstudio.hu

 

Az adatok tárolása és az adatok biztonsága érdekében alkalmazott technikai és szervezési intézkedések leírása

 

Személyes adatait az adatkezelők székhelyén illetve az általunk alkalmazott informatikai rendszerekben tároljuk társaságunk székhelyén található szerveren.

Társaságunk mindent megtesz és minden ésszerűen elvárható technikai óvintézkedést a tárolt adatok biztonságos és kívülálló harmadik személyek részéről hozzáférésmentes tárolása érdekében.

Társaságunk a személyes adatok biztonságát oly módon biztosítja, hogy elektronikus eszközeit jelszóval védi, az egyes személyes adatokhoz való hozzáférést pedig csak azon munkavállalók és/vagy adatfeldolgozók részére biztosítja akiknek szüksége van az adott tevékenység ellátásához.

 

Önt az adatkezelésünkkel kapcsolatban megillető (érintetti) jogok

 A személyes adatai kezelésével kapcsolatban Önt az alábbi jogok illetik meg:

 A hozzáféréshez való jog (a GDPR 15. cikke alapján)

 Ön jogosult arra, hogy társaságunktól tájékoztatást kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése  folyamatban van-e és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a jelen tájékoztatóban szereplő információkhoz hozzáférést kapjon.

 

Társaságunk az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát kérésre az Ön rendelkezésre bocsátja. Az Ön által kért további másolatokért társaságunk az adminisztratív költségeken alapuló észszerű mértékű díjat számolhat föl. Ha elektronikus úton nyújtotta be kérelmét az információkat széles körben használt elektronikus formátumban bocsátjuk rendelkezésére.

 

A helyesbítéshez való jog (a GDPR 16. cikke alapján)

 

Ön jogosult arra, hogy kérésére társaságunk indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Ön jogosult arra is, hogy kérje a hiányos adatok kiegészítését.

 

A törléshez való jog (a GDPR 17. cikke alapján)

Ön jogosult arra, hogy kérésére társaságunk késedelem nélkül törölje az Önre vonatkozó adatokat, illetve társaságunk köteles késedelem nélkül törölni az Önre vonatkozó adatokat, ha:

 •  a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból amelyből azok gyűjtésre kerültek, vagy más módon kezelték;
 • amennyiben  az adatkezelés joglapja az Ön hozzájárulása, és Ön azt visszavonja és az adatkezelésnek nincs jogalapja;
 • Ön tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
 • a személyes adatokat jogellenese kezelték;
 • illetve a személyes adatokat a társaságunkra előírt uniós, vagy tagállami jogban előírt kötelezettség teljesítése miatt törölni kell.

 

Mindezt természetesen nem lehet alkalmazni ha a személyes adatok kezelését előíró és a társaságunkra alkalmazandó uniós, vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítéséhez szükséges, vagy az adatkezelés jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges.

 

Az adatkezelés korlátozásához való jog (a GDPR 18. cikke alapján)

Ön jogosult arra, hogy kérésére a társaságunk korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek bármelyike fennáll:

 • Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi társaságunk számára, hogy ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
 • Az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • Társaságunknak már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztése céljából, érvényesítéséhez, vagy védelméhez;
 • Ön tiltakozik azt adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik amíg megállapításra nem kerül, hogy a társaságunk jogos érdekei-indokai elsőbbséget élveznek-e az Ön jogos indokaival szemben.

 

A tiltakozáshoz való jog (a GDPR 21. cikke alapján)

Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okból bármikor tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen. Ebben az esetben társaságunk személyes adatait nem kezelheti tovább, kivéve ha bizonyítjuk, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival, és szabadságával szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, védelméhez kapcsolódnak.

Abban az az esetben, ha az adatkezelésre jogi kötelezettségek teljesítése érdekében kerül sor, a tiltakozáshoz való jog gyakorlása nem eredményezi a jelen tájékoztató szerinti adatkezelés megszüntetését.

 

 A fenti jogokkal kapcsolatos tájékoztatáshoz való jog (a GDPR 12. cikke alapján)

Társaságunk késedelem nélkül, de mindenképpen kérelme beérkezésétől számított 30 (harminc) napon belül tájékoztatja Önt az adatkezeléssel kapcsolatos körülményekről, tömören, átláthatóan, közérthetően és világosan. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát az a határidő további 60 (hatvan) nappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról a társaságunk a késedelem okának megjelölésével tájékoztatja Önt.

A tájékoztatás ingyenes. Ha az Ön kérelme egyértelműen megalapozatlan, vagy különösen ismétlődő jelleg miatt, túlzó, társaságunk a kért információ nyújtásával, vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre ésszerű díjat számíthat föl, vagy megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést. A kérelem egyértelműen megalapozatlan, vagy túlzó jellegének bizonyítása társaságunkat terheli.

Társaságunk minden olyan címzettet tájékoztat a fentiekről akivel, amellyel a személyes adatot közölték, kivéve ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést kíván. 

 

A panasztételhez való jog (a GDPR 77. cikke alapján)

Ön jogosult arra, hogy panaszt tegyen a felügyeleti hatóságnál, lakóhelye, szokásos tartózkodási helye, munkahelye, vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti EU tagállamban, ha megítélés szerint az Önre vonatkozó személyes adatainak kezelése sérti a GDPR-t.  A panasz a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál tehető meg. ( 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 2/C, t: +361-391-1400, f: +361-391-1410,; www.naikh.hu; ugyfelszolgalat@naih.hu)

 

A bírósághoz fordulás joga (a GDPR 79. cikke alapján)

Ön bírósági jogorvoslatra jogosult, ha megítélése szerint személyes adatainak a GDPR-nak nem megfelelő kezelése következtében megsértették a GDPR szerinti jelen tájékoztatóban is leírt jogait. Társaságunk elleni eljárás a székhelyünk szerint illetékes bíróságnál indítható meg. Az ilyen eljárás megindítható az Ön lakóhelye, szokásos tartózkodási helyes szerint is.

 

Az adathordozhatósághoz való jog (a GDPR 20. cikke alapján)

Az adathordozhatósághoz való jog akkor illeti meg Önt ha az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulás, vagy az Önnel kötött szerződésen alapul (GDPR 6. cikk (1) bek. a),b) pontja).

Ebben az esetben Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó és Ön által társaságunk rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy a társaságunk ezt megakadályozná. Ön jogosult továbbá arra, hogyha ez technikailag lehetséges kérje társaságunktól személyes adatainak másik adatkezelőhöz történő közvetlen továbbítását.

 

Adatvédelmi incidens

 

Az adatbiztonság olyan sérülése, mely a kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

Társaságunk biztosítja az adatkezeléshez kapcsolódó kockázat mértékének megfelelő adatbiztonságot, melynek sérülése esetén késedelem nélkül, de legkésőbb a tudomásra jutástól számított 72 órán belül adatvédelmi tisztviselőnk, vagy ennek hiányában az adatkezelő/adatfeldolgozó vagy képviselője bejelentést tesz a felügyeleti hatóságnak és tájékoztatja az érintettet (Önt) is.

Társaságunk az adatvédelmi incidens tudomására jutását követően haladéktalanul megteszi a szükséges biztonsági intézkedéseket az adatvédelmi incidens alapját adó sérülés megszüntetése, helyreállítása céljából.

Az érintettet értesítjük a megtett intézkedésekről és azok eredményéről.

 

Ön a személyes adatainak kezelésével kapcsolatban tájékoztatást kérhet az alábbi módokon és személytől:

Személyes adatainak kezelésével kapcsolatban szóban, telefonon és írásban, levélben (elektronikus úton) fordulhat hozzánk. Szóbeli tájékoztatásról jegyzőkönyvet kell fölvenni. Ez esetben igazolnia kell személyazonosságát.

 

Elérhetőségünk: info@koncert.hu

90 éves korában elhunyt John Mayall, a blues legendás alakja

90 éves korában elhunyt John Mayall, a blues legendás...

Kaliforniai otthonában elhunyt a nagy hatású zenész, akinek Bluesbreakers nevű zenekara a 60-as években vezető szerepet játszott a blues...
 
Koncert naptár
Töltsd fel az oldalrakoncerted, helyszíned, zenekarod

Koncz Zsuzsa az Arénában: Jelbeszéd 2.0

Az énekesnő tizennegyedszer lép a Sportaréna színpadára, legutóbb tavaly adott ott koncertet – április 13-án a közelmúltban készült Koncz Zsuzsa-albumok, így a Tündérország, a Vadvilág és a Szabadnak születtél dalai csendülnek fel a Jelbeszéd 2.0 elnevezésű koncert égisze alatt.

Először koncertezik Magyarországon a Take That

Európai turnéjuk alkalmával a This Life című, novemberben megjelenő vadiúj albumukat a magyar közönségnek is bemutatják. A jelenleg trió felállásban tevékenykedő együttes – Anglia egyik legnépszerűbb fiúcsapata – több mint harmincéves pályafutása során először jön hozzánk, 2024. július 3-án friss lendülettel veszik be...

Olimpiai híreket mondunk: Snoop Dogg viszi a lángot, Céline Dion, Lady Gaga énekel (?)

Azt már rmegírtuk, hogy az NBC csatorna a 2024-es párizsi olimpiai nyári játékokra Snoop Doggot szerződtette le állandó tudósítónak. Most újabb megtiszteltetés érte...

Előadó, művész, de legfőképpen ember: Budapesten koncertezett Ed Sheeran

Azt gondolom, nem lehet okunk panaszra a 2024-es nyári koncertszezont illetően: országszerte egymást érik a különböző fesztiválok, a Budapest Park pedig minden hétvégén segít nekünk kint hagyni a valóságot – az idei év fókuszában azonban egyértelműen a Puskás Aréna áll.
Új koncertek