Mamma Mia!

Óbudai Kulturális Központ


CímBudapest, 1032, San Marco utca 81.

Közeli koncertek a helyen

Sirtos görög táncház

Sirtos görög táncház

Óbudai Kulturális Központ December 11. (17:00)
Óbudai Kulturális Központ

Az Óbudai Kul­tu­rá­lis Köz­pont mind­há­rom házá­ban tar­tal­mas, izgal­mas prog­ra­mok­kal vár­juk Önöket egész évben. Arra töre­ked­tünk, hogy a házak bár­me­lyi­két kere­sik fel, min­dig talál­ja­nak ked­vükre való prog­ra­mot. A házak integ­rá­lása után megő­riz­tünk min­dent, ami érték, de igye­kez­tünk még vál­to­za­to­sabbá, szí­ne­sebbé tenni a kínálatot.Az Óbudai Kul­tu­rá­lis Köz­pont zöm­mel tra­di­ci­o­ná­lis prog­ra­mok­kal kép­vi­sel­teti magát a kul­tu­rá­lis palet­tán, de min­den évben kínál újdon­sá­go­kat is a látogatóknak.A hét min­den nap­ján nyitva áll önök előtt, kul­tú­rát és érté­ket köz­ve­tít, közös­sé­ge­ket épít, izgal­mas prog­ra­mok­kal kínál szó­ra­ko­zást. Klu­bok, tan­fo­lya­mok, előa­dá­sok sora nyújt lehető­sé­get a sza­bad­idő hasz­nos eltöl­té­sére, tanu­lásra, sportolásra.Vasár­nap dél­előtt a csa­lá­do­kat vár­juk, báb­szín­ház­zal, kon­cert­tel, kézmű­ves és tánc­házi prog­ra­mok­kal. A leg­ki­seb­bek­nek szól­nak a Zenés - Mesés Szín­ház előa­dá­sai, ahol a klasszi­ku­sok­tól a mai ked­ven­ce­kig min­dent megtalálnak.
Idő­sebb ven­dé­ge­ink szá­mára a Nyug­dí­jas bér­let előa­dá­sai hoz­zák ház­hoz ked­venc szí­né­sze­i­ket, s mind­ezt meg­fi­zet­hető áron, szerda dél­előt­tön­ként, hogy ne kell­jen a csúcs­for­ga­lom­ban, vagy söté­te­dés után köz­le­ked­niük. S ha csak beszél­ge­tésre, tár­sa­ságra vágy­nak, akkor a nyug­dí­jas klub ren­dez­vé­nyeit látogathatják.Szom­ba­ton­ként az Óbudai Teát­rum előa­dá­sa­i­val is az önök szó­ra­ko­zá­sát és kényel­mét szol­gál­juk. A nép­szerű dara­bo­kat úgy válo­gat­tuk, hogy min­den kor­osz­tály talál­jon ked­vére valót, s a jövő­ben is igyek­szünk minél szé­le­sebbé, szí­ne­sebbé tenni a kínálatot.A kon­cert­ra­jon­gók - a kerü­let hatá­rain túl­ról is - zsú­fo­lá­sig meg­töl­töt­ték a szín­ház­ter­met Zorán, Zséda, vagy Lajkó Félix fel­lé­pé­sein, - őket a jövő­ben is ran­gos előa­dók műso­rá­val várjuk.A San Marco Galé­ria havonta új kiál­lí­tás­nak ad otthont.A tán­colni vágyó­kat pedig várja a Sir­tos görög tánc­ház és a Casab­lanca Táncláz.A ház bárki szá­mára elér­hető, hiszen aka­dály­men­tes és a szín­ház­te­rem lift­tel is meg­kö­ze­lít­hető. Az eltol­ható falak, a nyit­ható tető sajá­tos han­gu­la­tot és szám­ta­lan vari­á­ciós lehető­sé­get rejt a ren­dez­vé­nyek, kon­fe­ren­ciák szervezésekor.Évek óta itt kerül meg­ren­de­zésre a neves előa­dó­kat fel­vo­nul­tató San Marco Sza­bad­egye­tem, tavasszal és ősszel pedig a rend­kí­vül nép­szerű Nem­zet­közi Ásvány­börze és Bon­sai kiál­lí­tás, vala­mint Ter­ra­risz­tika Börze hely­szí­néül szol­gál a ház.Az Óbudai Kul­tu­rá­lis Köz­pont a házak működ­te­té­sén túl a kerü­leti nagy­ren­dez­vé­nyek szer­ve­zé­sé­vel - Óbuda napja, Óbudai Nyár, Advent Óbudán - is a lakos­ság kul­tu­rá­lis igé­nyeit szolgálja.békaAz Óbudai Kul­tu­rá­lis Köz­pont - Békás­me­gyeri Közös­ségi Háza a hét min­den nap­ján érde­kes prog­ra­mok­kal várja a látogatókat.A dél­előtt a leg­ki­seb­beké, akik a báb- és gyer­mek­szín­házi előa­dá­so­kon ismer­ked­nek a kul­túra alap­ja­i­val, az Aprók tán­cán pedig újból a Kolom­pos együt­tes húzza a talpalávalót.A Nosz­tal­gia bér­let kínál újabb lehető­sé­get az idő­seb­bek­nek, hogy tár­sa­ságra lel­je­nek a ház­ban. A zene sze­rel­me­seit vár­juk a Békás Blues, és az Ice Cream este­ken. Dél­utá­non­ként tan­fo­lya­mok sora nyújt lehető­sé­get a tanu­lásra, szó­ra­ko­zásra, sportra - kor­osz­tály­tól füg­get­le­nül. A klu­bok, fóru­mok ked­velőire is szá­mí­tunk, akár­csak az egész­sé­gü­kért tenni vágyókra. Foly­tatva az ÖKO-7-hez kap­cso­lódó hagyo­má­nyo­kat, prog­ram­ja­ink­ban ezután is nagy hang­súlyt kap a környezet-, és természetvédelem.A közös­ségi ház vál­to­zat­la­nul teret ad a kerü­let­ben élő nem­ze­ti­sé­gek bemu­tat­ko­zá­sá­nak, az évsza­kok­hoz, ünne­pek­hez kötődő ren­dez­vé­nyek­nek, báloknak.csillagAz Óbudai Kul­tu­rá­lis Köz­pont - Csil­lag­he­gyi Közös­ségi Háza kül­se­jé­ben és prog­ram­ja­i­ban is meg­újulva várja önöket. Alkal­maz­kodva a láto­ga­tók igé­nye­i­hez, a hang­súly a gyer­mek és csa­ládi prog­ra­mo­kon van, de a felnőtt láto­ga­tókra is gon­dol­tunk. A mesés han­gu­latú kézmű­ves ház igazi közös­ség­ko­vá­csoló, értékőrző hely­szín, ahol a gyer­mek­fog­lal­ko­zá­sok mel­lett a felnőt­tek szá­mára is lehető­sé­get kínál­nak a múlt érté­ke­i­nek megőr­zé­sére. Az udva­ron lévő mini ját­szó­tér és köz­le­ke­dési park a csa­ládi együtt­lét­hez ide­á­lis hely­szín. Emel­lett alkal­man­ként báb­szín­ház várja a kicsi­ket, bio­piac, alter­na­tív egész­ség­nap és izgal­mas előa­dá­sok, ren­dez­vé­nyek a felnőtteket.edina kis Az Óbudai Kul­tu­rá­lis Köz­pont háza­i­ban a hét min­den nap­ján reg­geltől estig talál­nak elfog­lalt­sá­got a tanulni, szó­ra­kozni vágyók. Jöj­je­nek és érez­zék ott­hon magu­kat a prog­ra­mo­kon, klu­bok­ban, tan­fo­lya­mo­kon. Hasz­nál­ják ki a lehető­sé­get, hogy nálunk nem csak egy­más­sal tart­hat­ják a kap­cso­la­tot, hanem Inter­net kávé­zó­ink jóvol­tá­ból az egész világgal.

Hírek és rajongók
 
  Amennyiben szeretnéd adminisztrálni ezt a tételt kattints ide.
 

Szólj hozzá!


 A dal mindenkié – Óévbúcsúztató Csík Zenekar-Presser Gábor-Karácsony János koncert

A dal mindenkié – Óévbúcsúztató Csík...

A Csík Zenekar, Presser Gábor és Karácsony János egy kétéves turné keretében mutatja be országhatáron belül és a határon túl a 2020-ban...
 
Koncert naptár
Töltsd fel az oldalrakoncerted, helyszíned, zenekarod

Tökéletes hír halloweenra: Budapestre jön Alice Cooper és Johnny Depp bandája

A Hollywood Vampires, „a világ legjobb bárzenekarának” nevezett amerikai szupercsapat 2023. július 18-án a Sportarénában ad koncertet. A formáció ikonikus sztárokból és rocklegendákból áll: Alice Cooper, Johnny Depp, Joe Perry és Tommy Henriksen.

A showcase nem tehetségkutató! A Music Hungary fesztivált rendez a feltörekvő előadóknak

Idén először – de hagyományteremtő szándékkal – a Music Hungary Szövetség feltörekvő előadókat bemutató, ingyenes showcase fesztivált szervez november 17. és 18. között Veszprémben, hogy bemutassa a hazai könnyűzenei színtér legfrissebb arcait.

Norah Jones, Joss Stone és Alvaro Soler a jubileumi VeszprémFesten

Alvaro Soler, Mariza, Joss Stone, valamint Norah Jones lép fel július 12. és 16. között, a 20. VeszprémFest nagyszínpadán – jelentette be a fesztivál.

Krúbi is Music Hungary-díjas lett

Kiosztották az első Music Hungary-díjakat Veszprémben. A díjazottak között van az Anima Sound System-alapító Prieger Zsolt, a Magyar Zene Háza és Krúbi is.
Új koncertek